pause slideshow

Byutvikling og infrastruktur

Vi arbeider med oppdrag over hele landet innen kompetanseområdene forurenset jord og sedimenter, strategisk miljørådgivning, risikovurderinger, BREEAM og konsekvensutredninger. Golder i Norge har en miljøgruppe som består av 21 spesialister med en bredt sammensatt kompetanse. Majoriteten av de ansatte er utdannet ved universiteter og høyskoler som hydrogeologer, kjemikere, geologer, geoteknikere og biologer.

Vi løser tekniske utfordringer og bistår med strategisk rådgivning gjennom alle fasene i et byutvkling og infrastrukturprosjekt. Fra innledende forundersøkelser og utredninger til dimensjoneringer og prosjektering av tiltak. Fra løpende rådgivning og problemløsning under forvaltning til avviklingsplanlegging, riving, sanering og miljøkontroll.

Vi leverer følgende tjenester innen jord, vann, sedimenter, geologi, miljø og HMS.

FORURENSET GRUNN

Forurenset grunn finnes gjerne på gamle industri-/næringsområder, og i helt «vanlige» bynære strøk. Vi har over 20 års erfaring med rådgivning innen forurenset grunn, noe som inkluderer:

 • Innledende studier
 • Miljøtekniske grunnundersøkelser
 • Risikovurdering helse og miljø
 • Håndtering av forurensning ved utbygging
 • Planlegging og overvåkning av saneringstiltak, samt rapportering
 • Miljøkontroll
 • Deponiovervåking

FORURENSEDE SEDIMENTER

Forurensede sedimenter og påvirkningen disse har på økosystem og  mennesker har fått større fokus fra myndighetene de siste årene. Vi har over 20 års erfaring med arbeid med forurensede sedimenter, noe som blant annet inkluderer feltundersøkelser, spredningsmodellering og mengdeberegning av forurensning, risikovurdering og tiltaksplaner. Vi bistår også under tiltaksgjennomføringen og utarbeider og gjennomfører overvåkningsprogram og sluttrapport i etterkant av tiltaket.


VANNOVERVÅKNING

EUs vanndirektiv er innført i Norge gjennom Vannforskriften, der hovedmålet er at alle vannforekomster skal oppnå minst god økologisk tilstand. Vi har bred erfaring med vannovervåking iht vannforskriften, og vi skreddersyr prøveprogrammer, prøvetakingsopplegg og analyser for oppfølging av tiltak i vannforekomster. Våre tjenester kan være aktuelle ved for eksempel

 • Søknad om utslippstillatelse
 • Utforming, tilpasning og gjennomføring av overvåkningsprogram
 • Vurdering av økologisk tilstand og betydning av utslippet
 • Miljørisikovurderinger av planlagte og eksisterende utslipp
 • Tiltak for å redusere utslipp til resipient

ENVIRONMENTAL DUE DILLIGENCE (EDD)

EDD er en detaljert gjennomgang av risiko knyttet til miljømessige forpliktelser ved en eiendom,  ifm eiendomstransaksjoner. Dette for å klarlegge overfor partene eventuell skjult risiko og finansielle konsekvenser. Eksempler på miljømessige forpliktelser kan være forurenset grunn, verneverdige bygg, deponier. 

GEOTEKNIKK OG INGENIØRGEOLOGI

Bygging i og på jord kan ha store påvirkninger på undergrunnen, og vice versa. For å lage gode og trygge løsninger, er det derfor viktig med geotekniske undersøkelser som grunnlag for vurderinger og beregninger.

Vi utfører prosjekter i alle størrelser og håndterer alle faser fra planlegging, innledende undersøkelser, utforming og anbud, til implementering, inspeksjon og overvåking. Dette innebærer at vi dekker hele prosjektforløpet – fra mulighetsstudier og konsekvensutredninger til regulerings- og byggeplaner med konkurransegrunnlag og oppfølging i byggetid.

GEOMETRIK

Geometrik er et datterselskap i Golder, og en av de ledende aktørene innenfor måleteknikk under bakkenivå. Geometrik utvikler måleinstrumenter og webbaserte løsninger som presenterer måledata på en pedagogisk og intuitiv måte. Vi kan tilby denne type støtte innenfor blant annet overvåkningsprosjekter, geoteknikk, med mer.

KONSEKVENSUTREDNINGER

Konsekvensutredninger utføres etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Formålet med utredningene er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelser og gjennomføring av tiltak.

Vi utfører konsekvensutredninger med fokus på helse og miljø, og vi trekker ved behov inn ekstern ekspertise slik at vi leverer komplette utredninger.

RISIKOVURDERING

Enhver risiko som utøves har en viss innebygd risiko, noe som betyr at mennesker og samfunn må akseptere risiko – og gjør det. Vurdering og beskrivelse av risiko gjøres ofte i form av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). En rekke regelverk stiller krav om risikovurdering. Vi har god kompetanse på regelverk, retningslinjer og metodikk for risikovurdering, og vi utfører slike innenfor ulike områder, blant annet ifm konsekvensutredning ifm endret arealbruk, internkontrollsystemer, utslippssøknader, med mer.

BREEAM

BREEAM er en av de mest anerkjente internasjonale metodene for klassifisering av miljø og bærekraft av bygg, og nå også den viktigste klassifiseringsmetoden i Norge. Vi har bred erfaring med BREEAM-klassifisering.

BREEAMdekker følgende aspekter under et byggeprosjekt:

 • Ledelse
 • Helse og innemiljø
 • Energi
 • Transport
 • Vann
 • Materialer
 • Avfall
 • Arealbruk og økologi
 • Forurensning
 • Innovasjon

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM og ble lansert i 2012. BREEAM-NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg, med mulighet for sertifisering via Norwegian Green Building Council (NGBC).

BREAAM In-Use er en metode for å vurdere, følge opp og sertifisere driften av bygg.

BREEAM Communities hjelper designteam, utviklere og planleggere til å forbedre, måle og uavhengig sertifisere bærekraftig utvikling i et område.

MILJØOPPFØLGINGSPLANER

Med en miljøplan trekkes miljøkrav inn i prosjektet allerede i prosjekteringsfasen, ved at brede, overordnede føringer konkretiseres i detaljerte delmål som krever målbare og gjennomførbare tiltak. Blant annet omfattes valg av byggematerialer, energiforbruk, avfallshåndtering, massehåndtering, forurensning, støy, inneklima, og ivaretakelse av verneområder og kulturminner.

Vi har bred erfaring med å innarbeide miljøplaner som dekker prosjektforløpet fra mulighetsstudier og konsekvensutredninger, til regulerings- og byggeplaner med konkurransegrunnlag og oppfølging.

MILJØKARTLEGGING

Ved riving eller rehabilitering av bygninger med grunnflate større enn 100 m2, skal det utarbeides fullstendig miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse av bygningsdeler, installasjoner, inventar og lignende som kan utgjøre farlig avfall. Dette for å sikre at disse håndteres og fjernes på en forsvarlig måte. Vi har lang erfaring med miljøkartlegging, i alle prosjekt-størrelser og alle faser av kartleggingen.

MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning for miljøsertifisering, med formål om å bidra til et løft for ytre og indre miljø i små og mellomstore virksomheter. Prosessen er en nyttig metode for systematisk miljøgjennomgang av alle deler av prosessen, og fra tidlig planlegging og fram til iverksetting og gjennomføring integrerer klima og miljøperspekstiv. Vi har miljøfyrtårnsertifisører og har bred erfaring med sertifisering for ulike typer virksomheter, både bedrifter og arrangement.

BÆREKRAFTIG PROSJEKTUTVIKLING MED GoldSET

GoldSET er et evalueringsverktøy for bærekraftig prosjektutvikling, der hensikten er å hjelpe brukeren å forbedre og sikre kvaliteten bak sine anbefalinger vedrørende optimale bærekraftige løsninger. GoldSET gjør det bidrar til å implementere bærekraftig utvikling på et operativt nivå. GoldSET er utviklet med bakgrunn i ISO 2006 Veiledning om samfunnsansvar, samt andre ledende internasjonale standarder og praksis innen natur- og miljøforvaltning og samfunnsansvar.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Helse, milø og sikkerhet er en av grunnpilarene til Golder, noe som gjenspeiles i hverdagen vår, blant annet i all prosjektstyring og prosjetgjennomførelse. En rekke regelverk stiller krav om HMS-arbeid, og vi har bred erfaring innenfor:

 • Risikovurdering
 • HMS-styringssstemer
 • HMS-ledelse etter arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • Byggherreforskriften
 • Forskrift om utførelse av arbeid med over 50 oppdrag
 • KP iht byggherreforskriften
 • Utøvende KU iht byggherreforskriften
 • Eksternrevisjoner iht arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften
 • Systemrevisjoner iht interne instrukser og relevant nasjonalt lovverk

For mer informasjon, kontakt:
 Linn Marie Bjorvik (Drammenskontoret)

 

 

Karriere i Golder

Vil du følge dine interesser? Oppleve verden?
Bli en del av et globalt team som betyr noe.

Karriere i Golder  

Careers at Golder Associates
Vi er alltid intressert i å komme i kontakt med kreative og erfarne personer som brenner for jobben sin. Send CV og søknad til post@golder.no

Har du et spørsmål om denne sektoren?

Fyll ut feltene nedenfor
Takk for din forespørsel.
En representant fra Golder vil kontakte deg i løpet av kort tid.