pause slideshow

Strategisk miljørådgivning

Environmental Due Diligence (EDD)

En EDD er en detaljert gjennomgang av risiko knyttet til miljø i forbindelse med eiendoms¬transaksjoner. EDD omfatter en identifisering av potensielle miljørisikoelementer av et område eller aktivitet. Miljømessige forpliktelser som forurenset grunn, verneverdige bygg, deponier etc. kan også være meget omfattende. I enhver eiendomstransaksjon kan det derfor være av avgjørende betydning å vite om skjult risiko og hvilke finansielle konsekvenser disse kan medføre.

Kontaktpersoner:
 Linn Marie Bjorvik (Drammenskontoret
 Vidar Ellefsen (Drammenskontoret

Miljørisikoanalyser (ROS-analyser)

Enhver aktivitet som utøves har en viss innebygd risiko, noe som betyr at mennesker og samfunn må akseptere risiko - og gjør det. Vurdering og beskrivelse av risiko gjøres ofte i form av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analyse inngår naturlig som en del av blant annet konsekvensutredning i forbindelse med endret arealbruk, internkontrollsystemer, utslippssøknader, mm. Golder har god kompetanse på regelverk, retningslinjer og metodikk for ROS-analyser, og vi utfører slike innenfor ulike områder.

Kontaktpersoner:
 Linn Marie Bjorvik (Drammenskontoret) 

Miljøkartlegging og gjenbruk av betong

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse ved rivning eller rehabilitering dersom et bygg er over 100 m2, eller det genereres mer enn 10 tonn avfall. Formålet er å identifisere helse- og miljøfarlige stoffer slik at disse håndteres forsvarlig. Golder har meget god og lang erfaring innen miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelser, og utfører prosjekter i alle størrelser og håndterer alle faser av kartleggingen. Golders spisskompetanse vil redusere muligheten for overraskende funn under rivearbeidene.

Dersom betongavfall fra rive- og rehabiliteringsarbeidene ønskes gjenbrukt til et nyttig formål, kan Golder bistå med risikovurderinger og søknader som dokumenterer om dette er forsvarlig i henhold til relevant lovverk. Golder har blant annet utarbeidet bransjestandard for gjennomføring av risikovurdering for gjenbruk av betong.

Kontaktpersoner:
 Ida Kristine Buraas (Drammenskontoret

Miljøoppfølgingsplaner

Med en miljøplan trekkes miljøkrav inn i prosjektet allerede i prosjekteringsfasen. Miljøplaner bidrar til at brede, overordnede føringer konkretiseres i detaljerte delmål som krever målbare og gjennomførbare tiltak, slik at miljø ikke bare ivaretas i teorien. Planene omfatter blant annet valg av byggematerialer, energiforbruk, avfallshåndtering, massehåndtering, forurensning, støy, inneklima og ivaretakelse av verneområder og kulturminner. Golder har bred erfaring med å utarbeide miljøplaner som dekker prosjektforløpet fra mulighetsstudier og konsekvensutredninger til regulerings- og byggeplaner med konkurransegrunnlag og oppfølging.

Kontaktpersoner:
 Linn Marie Bjorvik (Drammenskontoret)

Tilhørende prosjekter

Vis alle tilhørende prosjekter