pause slideshow

Forurenset grunn, sedimenter og vannovervåking

Forurenset grunn

Forurenset grunn foreligger i stort omfang både på gamle industri/næringstomter og i helt «vanlige» bynære strøk. I byen er forurensningen knyttet til tidligere tiders aktiviteter, som avfallshåndtering, lekkasje fra gamle nedgravde tanker, avrenning/nedfall fra trafikkarealer etc. Golder har over 20 års erfaring i rådgivning innen forurenset grunn. Dette inkluderer, bl. a. miljøtekniske grunnundersøkelser, risikovurdering av forurenset grunn, tiltaksplaner for hvordan forurensning skal håndteres i forbindelse med utbygging, oppfølging under tiltak, overvåkningsplaner og sluttrapportering.

Kontaktperson:
 Tonje I. Krokaas (Drammenskontoret

Forurensede sedimenter

Forurensede sedimenter kan ha påvirkning på økosystemet så vel som human helse, og har fått større fokus de senere årene. Forurensede sedimenter knyttes ofte til verftslokaliteter, kystnære industriområder og avfallsfyllinger, og større eller mindre havneområder med tilhørende havnevirksomhet. Golder har over 20 års erfaring i rådgivning innen forurensede sedimenter. Dette inkluderer bl. a. feltundersøkelser, spredningsmodellering og mengdeberegning av forurensning, risikovurderinger og tiltaksplaner. Vi bistår også i tiltaksgjennomføringen og utarbeider og gjennomfører overvåkningsprogram og sluttrapport i etterkant av tiltaket.

Kontaktperson:
 Tonje I. Krokaas (Drammenskontoret

Vannovervåkning

Ved vannforskriften gjennomføres EUs vanndirektiv som grunnlag for forvaltning av alt vannmiljø i Norge. Hovedmålet med direktivet er å sørge for at alle vannforekomster (elver, bekker, innsjøer, grunnvann og sjøvann) skal oppnå minst god økologisk tilstand. Golder har bred erfaring med vannovervåkning iht. vannforskriften med tilhørende veiledere (derunder «Klassifisering av miljøtilstand i vann» og «Overvåkning av miljøtilstand i vann»). Vi har gode løsninger for sammen¬stilling og presentasjon av resultater, som er arbeidsbesparende i forhold til både vurdering og rapportering. Vi skreddersyr prøveprogrammer, prøvetakingsopplegg og analyser for oppfølging av tiltak i vannforekomster, derunder:

  • Søknader om tillatelse til utslipp
  • Utforming, tilpasning og gjennomføring av overvåkningsprogram
  • Vurdering av økologisk tilstand og betydningen av utslippet
  • Miljørisikovurderinger av planlagte og eksisterende utslipp
  • Tiltak for å redusere utslipp til resipient

Kontaktperson:
 Tonje I. Krokaas (Drammenskontoret

Tilhørende prosjekter

Vis alle tilhørende prosjekter