pause slideshow

Strategisk miljørådgiving

Golder bistår med strategisk miljørådgiving til private og offentlige oppdragsgivere, og kan følge opp en virksomhet eller et prosjekt fra oppstart til endelig godkjenning og sertifisering.

Seksjonen arbeider med miljøledelse og sertifisering (BREEAM, ISO 14001 og Miljøfyrtårn), miljømessig Due Diligence (EDD), miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse, miljøoppfølgingsplaner (MOP) for byggeprosjekter, konsekvensutredninger (KU), miljørisikoanalyser (ROS-analyser), miljøfaglig planbistand, forurensningsutredninger og søknader iht. forurensningsloven, samt rådgivning innenfor HMS-ledelse, revisjoner og GAP- analyser.

Vi har lisensierte revisorer for BREEAM (BREEAM-NOR, BREEAM Communities og BREEAM In-Use), godkjente konsulenter og sertifisører for Miljøfyrtårn og Miljømerking, SHA-koordinatorer for prosjekteringsfasen (KP) og utførelsesfasen (KU) iht. byggherreforskriften, utfører eksternrevisjoner iht. arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften, samt systemrevisjoner iht. interne instrukser og relevant nasjonalt lovverk.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er en av de mest anerkjente internasjonale metodene for miljøklassifisering av bygg, og har på kort tid blitt den viktigste klassifiseringsmetoden for bygg i Norge. Sertifiseringen kan gjennomføres for design- og prosjekteringsfasen (foreløpig sertifikat) samt for ferdig oppført bygg (endelig sertifikat).

BREEAM retter søkelys mot og vurderer ulike miljøaspekter ved et byggeprosjekt, fungerer som et prosjekteringsverktøy for å sikre tverrfaglig samarbeid og gode løsninger til rett tid, og vil på en troverdig måte premiere bygg eller områder som utmerker seg i forhold til byggekvalitet og ytre miljø.

I en BREEAM-vurdering brukes anerkjente mål på prestasjon, satt opp iht. etablerte standarder for på best mulig måte å kunne vurdere en bygnings eller et områdes spesifikasjon, design, bygging og bruk. Metoden dekker ti ulike aspekter ved et byggeprosjekt, og fordelt på ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, forurensning og innovasjon.

BREEAM-NOR - sertifisering av bygg

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM og ble lansert i 2012. BREEAM-NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg, med mulighet for sertifisering via Norwegian Green Building Council (NGBC).

BREEAM In-Use - sertifisering av driften av et bygg

BREEAM In-Use er en metode for å vurdere, følge opp og sertifisere driften av bygg. Systemet dekker de samme temaene som BREEAM-NOR, og kan benyttes til å vurdere de tekniske egenskapene til et bygg (Asset), driftsteamet (Building Management) eller aktivitetene i bygget (Occupier Management). BREEAM In-Use kan identifisere behov for oppgradering/rehabilitering og muligheter for mer effektiv drift og bruk.

BREEAM Communities - sertifisering av et område

BREEAM Communities hjelper designteam, utviklere og planleggere til å forbedre, måle og uavhengig sertifisere bærekraftig utvikling i et område. BREEAM Communities er et rammeverk for å vurdere problemstillinger og muligheter som påvirker bærekraft i den tidligste fasen av designprosessen for en utbygging. Ordningen tar opp sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske mål for bærekraftig utvikling som har en innvirkning på store utbyggingsprosjekter.

Det blir delt ut poeng i seks kategorier i henhold til ytelse. Høyere rangering vil sette krav til ivaretakelse av miljøkrav i både organisasjon, prosjektering og utførelse. Metoden dekker seks ulike aspekter ved et prosjekt, fordelt på: prosess og styresett, helse, økonomi og sosial trygghet, ressurser og energi, arealbruk og økologi, vei og transport og nnovasjon

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnprosjektet er en nasjonal ordning for miljøsertifisering. Sertifiseringen har som formål å bidra til et løft når det gjelder indre og ytre miljø i små og mellomstore virksomheter. Prosessen er en nyttig metode for systematisk miljøgjennomgang av alle deler av prosessen og fra tidlig planlegging og fram til iverksetting og gjennomføring integreres klima og miljøperspektivet i de ulike delene av arrangementet. I Norge har de tre siste norgesmesterskapene på ski fra 2009 til 2011 alle vært miljøfyrtårnsertifisert.

For mer informasjon, kontakt:
 Henriette Berg (Drammenskontoret

Tilhørende prosjekter

Vis alle tilhørende prosjekter


Karriere i Golder

Vil du følge dine interesser?
Oppleve verden?
Bli en del av et globalt team som betyr noe.

Careers at Golder Associates

Karriere I Golder   

Vi er alltid intressert i å komme i kontakt med kreative og erfarne personer som brenner for jobben sin. Send CV og søknad til post@golder.no

Har du et spørsmål om denne tjenesten?

Fyll ut feltene nedenfor
Takk for din forespørsel.
En representant fra Golder vil kontakte deg i løpet av kort tid.